Thông tin về máy tính tiền TopCash

Thông tin về máy tính tiền TopCash

Trong phần cài đặt hàng hóa, khi nhập một hàng hóa mới trùng mã sẽ không hiện thông báo, chỉ hiển thị các dòng dữ liệu cũ trước đó đã nhập trong các ô dữ liệu. Ngược lại hàng hóa mới sẽ cho dòng dữ liệu trắng.

Thông tin về máy tính tiền TopCash

Thông tin về máy tính tiền TopCash

PHẦN 1: CÁC CHỨC NĂNG CỦA MÁY
I. Lựa chọn:
Lựa chọn “BAT DAU” để vào chế độ đăng nhập bán hàng: Nhập Ca/NV : 1; Mật khẩu: 1
Lựa chọn “TAT MAY” để tắt máy khi không sử dụng.
II. Đăng nhập bán hàng:
Từ màn hình chọn “BAT DAU” → nhấn Menu (để vào chế độ cài đặt) → điền mật khẩu: 00
III. Danh mục trong chế độ cài đặt:
IV. Chức năng từng mục:
1. Thoát ra: chọn chức năng thoát ra để thoát ra chế độ cài đặt và vào lại màn hình “BAT DAU”
2. Ca/ Nhân viên: chọn ca nhân viên có 3 lựa chọn cài đặt
· Ca / Nhân viên
· Cộng tác viên
· Đổi mật khẩu Login
v Chọn Ca / Nhân viên có các lựa chọn:
ü Thêm Ca / Nhân viên
ü Xóa Ca / Nhân viên
ü Đổi mật khẩu
ü Xem danh sách
v Chọn Cộng tác viên có các lựa chọn:
ü Thêm / Tạo mới
ü Xóa
ü Xem danh sách
v Chọn Đổi mật khẩu Login
→ Điền mật khẩu cũ, sau đó điền mật khẩu mới vào.
3. Dữ liệu Máy tính tiền:
v Ngôn ngữ: lựa chọn một trong hai ngôn ngữ Tiếng Việt hoặc English
v Giảm: (từ 0-99)
v Phiếu giảm giá: (từ 0-99)
v Đầu tiêu đề phiếu:
ü Chọn nhập số dòng: (1-4) chọn tiêu đề phiếu có bao nhiêu dòng
ü Chọn in thông báo: in tiêu đề “ Nha Hang 168” (đánh tiêu đề không dấu, ngoại trừ nạp tiêu đề từ phần mềm máy tính vào để hiển thị dấu)
v Cuối tiêu đề phiếu: cách thức tương tự như đầu tiêu đề phiếu, cũng chọn nhập số dòng và chọn in thông báo.
v Ngày và giờ: điền ngày và giờ hệ thống vào.
v Chức năng in phiếu:
ü Chọn tự động in phiếu: Yes hoặc No
v Hiển thị giờ:
ü Chọn hiển thị giờ: Yes hoặc No
v Ký hiệu tiền tệ:
ü Chọn ký hiệu tiền tệ:
· …
· …
· Không → chọn không
v Độ sáng màn hình:
ü Chọn độ sáng cho màn hình bằng cách tăng hoặc giảm, dùng phím mũi tên ↑ hoặc ↓
v Chữ đen:
ü Chọn chữ đen chọn Yes hoặc No
v Send to Com: chọn Send to Com chọn Yes hoặc No
v Reprint Number: chọn chức năng này để in lại số (mặc định là 1)
v Font Gray: chọn Font Gray (mặc định là 5)
v Print Logo: chọn Yes hoặc No
v Xem mã hàng: chức năng này cho phép xem lại hàng hóa vừa nhập thông tin như thế nào
v Phím nóng PLU: chức năng này cho phép đặt phím tắt trên bàn phím → dễ thao tác và quản lý
ü Số phím nóng → điền con số cần gán vào ví dụ 1 là phím Division 01 trên bàn phím.
ü Mã số → điền mã số vào, đây là mã số hàng hóa do người dùng tự đặt và được cài vào máy qua chức năng cài đặt hàng hóa. Ví dụ: 1 – Pepsi; 002 – Coca .
· Tiếp tục các mã số mã vạch khác, kết thúc không thêm các hàng hóa nào khác thì để trống và Ok.
v Cài đặt DEP:
ü Nhập mã số nhóm, ví dụ: 1,2,3…
ü Nhập tên nhóm
v Thay đổi giá: chức năng thay đổi giá cho hàng hóa đã nhập trước đó.
ü Điền mã số mã vạch hàng hóa cần thay đổi.
ü Điền Giá lẻ:
ü Điền Giá sỉ:
v Thay đổi số lượng tồn kho:
ü Mã số hàng hóa:
ü Số lượng nhập:
v Add Stock: không qua tâm chức năng này
v Xóa mã hàng: chức năng này dùng để xóa mã hàng, → trước khi xóa mã hàng phải xóa báo cáo Ca / Nhân viên trước khi xóa mã hàng.
v Xóa tất cả các PLU: xóa tất cả các phím nóng PLU.
5. Mô hình quản lý Máy tính tiền:
v Kiểu quản lý:
· Shop
· Server Mode
· Nhà hàng
v Mô hình quản lý: nhập mô hình của bạn tự quản lý vào
v Xem thông tin: xem lại thông tin mô hình quản lý vừa nhập.
6. Báo cáo:
v Ngày: chọn báo cáo ngày sẽ in ra báo cáo.
v Ca / Nhân viên
v Cộng tác viên
v Giờ
v Dept
v Báo cáo chi tiết
v Xuất báo cáo
v Xóa báo cáo cuối ngày: chọn xóa báo cáo cuối ngày ở cuối ngày đó, nếu không sẽ gây lỗi báo cáo và làm đầy bộ nhớ.
7. Báo cáo khác:
v Lịch sữ báo cáo ngày: chọn ngày cần xuất báo cáo → Ok
v
Tháng
Năm
Tháng: chọn báo cáo tháng → nhập vào năm tháng cần báo cáo. Ví dụ: 201403
v Định kỳ: báo cáo định kỳ
v Nhật kỳ:
v Bảng chấm công:
v Tồn kho: báo cáo tồn kho
v Giới hạn tồn kho

PHẦN 2: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT HÀNG HÓA THỦ CÔNG

v Điền thông tin hàng hóa như mục số 4 của tài liệu.
v Nhập:
ü Từ bàn phím nhấn: 1 x 1 → nhấn phím PLU
(số lượng) (dấu X trên bàn phím) (mã hàng) (phím gọi mã hàng)
§
Lưu bàn
Gộp bàn
Trường hợp nhập sai hàng: → chọn hàng hóa đã nhập sai → nhấn phím “Xoa Hang” trên bàn phím.
ü Trường hợp có nhiều bàn, sau khi đã nhập xong đơn hàng → chọn Menu
§
1
Chọn Lưu bàn → nhập số bàn ví dụ: 1 là lưu lại bàn số 1.
ü Xem lại bàn đã lưu (sau khi đã lưu bàn), ta có thể:
§ Kiểm bàn: hiển thị lại các bàn đã lưu → chọn xem (sẽ hiển thị lên các tổng số tiền hàng).
§ Gọi bàn: nhập số bàn cần gọi (ví dụ: 1) xem lại bàn đã nhập các món gì, số tiền bao nhiêu → không cho chức năng thoát ra (chỉ chọn Menu → Lưu bàn hoặc Gộp bàn)
§ Trả lại: nhập hàng hóa cần trả vào, muốn thoát ra → nhấn phím “Huy Phieu”.
§ Thoát ra: trở về màn hình đăng nhập ban đầu.
v Trong phần cài đặt hàng hóa, khi nhập một hàng hóa mới trùng mã sẽ không hiện thông báo, chỉ hiển thị các dòng dữ liệu cũ trước đó đã nhập trong các ô dữ liệu. Ngược lại hàng hóa mới sẽ cho dòng dữ liệu trắng.

PHẦN 3: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT HÀNG HÓA BẰNG PHẦN MỀM
Trong thư mục TopCash tìm đến File sau:

Nhấp đúp File, điền vào User Name và Password như hình:

Giao diện tương tác với chương trình như sau:

Ta thực hiện nạp dữ liệu cho máy tính tiền, sau khi đã nhập tất cả các mặt hàng từ File Excel, ta chỉ quan tâm đến 2 cột dữ liệu đó là Name (tên hàng hóa), và Price (giá cả).
Dữ liệu Excel sẽ hiển thị lên hình như sau:

Sau khi tải dữ liệu từ Excel vào phần mềm ta tiến hành Test đường truyền dữ liệu giữa máy tính và máy tính tiền, trước khi nạp dữ liệu vào máy tính tiền.

Sau quá trình Test đường truyền thành công xuất hiện thông báo:

Tiếp theo ta tiến hành nạp dữ liệu vào máy tính tiền, chọn như hình:

Kết thúc quá trình là ta có thể thực hiện các thao tác bán hàng trên máy tính tiền.

Theo Siêu thị điện máy chính hãng